Prevádzkové podmienky a reklamačný poriadok

 

 

Prevádzkovateľ:

VIKTÓRIA – CA, s.r.o.

IČO: 47 409 657

DIČ: 2023889901

 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 35130/N

 

e-mail: apartmanviktoria@gmail.com, sturovskyvlacik@gmail.com

tel. číslo: +421 907 140 146, +421 905 204 231

 

Kontakt pre uplatnenie reklamácie:

Peter Polák, Jesenského 74, 943 01  Štúrovo, tel.:  +421 907 140 146

Máj – september – na predajných miestach v areáli Termálneho kúpaliska Vadaš, Štúrovo, tel.: +421 907 140 146

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Nitriansky kraj

Staničná 9, P.O.BOX 49A

950 50  Nitra

Tel.: 037/7720 001, 037/7720 034

 

 

Článok I.

Pojmy

  

Predávajúci:                      spoločnosť VIKTÓRIA – CA, s.r.o., ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet – poskytuje služby cestovného ruchu.

Spotrebiteľ:                      fyzická osoba, ktorá nakupuje službu na predajnom mieste Predávajúceho

Služba:                                 služba ponúkaná na predajných miestach – fakultatívne výlety, jazda turistickým vyhliadkovým vláčikom a iné služby cestovného ruchu

Cena:                                    zmluvná cena dohodnutá medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom pri vzniku zmluvného vzťahu

PP:                                         prevádzkové podmienky        

 

Článok II.

Všeobecné ustanovenia

 

 1. Tieto PP upravujú:

- podmienky predaja a nákupu služby na predajných miestach

- práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. Predávajúceho a Spotrebiteľa vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj služby na predajných miestach.

Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto PP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj zákonom č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr v znení neskorších predpisov.

 1. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

 

Článok III.

Vznik zmluvného vzťahu

 

 1. Vznik zmluvného vzťahu medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom vzniká v momente pripísania platby za službu poskytovanú Predávajúcim, resp. platbou v hotovosti na predajnom mieste.

 

Článok IV.

Platobné a dodacie podmienky

 

 1. Základným platidlom je mena Euro.
 2. Ceny služieb - výletov organizovaných Predávajúcim sú cenami dohodou. Predávajúci má právo na zaplatenie služieb pred ich poskytnutím.

 

Článok V.

Poučenie o právo Spotrebiteľa a Predávajúceho odstúpiť od zmluvy

a odstupné – storno poplatky

 

 

 1. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je Spotrebiteľ povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy Predávajúceho jednoznačným vyhlásením v písomnej podobe (na adresu predávajúceho uvedenú v týchto PP alebo elektronicky na príslušnú adresu uvedenú v týchto PP, resp. využitím iných prostriedkov pri zachovaní písomnej podoby). Odstúpenie od zmluvy je možné podať aj na predajnom mieste Predávajúceho, ktoré je uvedené v týchto PP.
 2. Kupujúci musí pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy predložiť originál dokladu o kúpe, z ktorého je zrejmé u koho, kedy, čo a v akej cene bolo zakúpené. Ak takýto doklad kupujúci nemá, nemôže si uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy.
 3. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je podľa 7 ods. 6 Zákona č. 102/2014 Z.z.:
 • poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote.
 1. Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy najmä ak:
 • nemôže zabezpečiť dohodnuté služby v dohodnutom rozsahu. Predávajúci je povinný o tom bez meškania upovedomiť Spotrebiteľa. V takom prípade Predávajúci vráti Spotrebiteľovi plnú hodnotu uhradeného poplatku.
 1. Ak sa Spotrebiteľ nedostaví na výlet alebo zmešká z vlastnej viny odchod dopravného prostriedku alebo počas výletu, alebo z vlastnej viny nečerpá dohodnutú a zaplatenú službu, nemá nárok na finančnú ani inú kompenzáciu za nečerpané služby.
 2. Pri odstúpení zmluvy je Spotrebiteľ povinný uhradiť Predávajúcemu storno poplatky – odstupné nasledovne:
 • 2 dni pred poskytnutím služby – 0% z celkovej ceny za službu
 • 1 deň pred poskytnutím služby – 50% z celkovej ceny za službu
 • V deň poskytnutia služby – 100% z celkovej ceny za službu

 

 

Článok VI.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 

 1. Predávajúci je povinný najmä:
 • pred uzatvorením zmluvy presne, jasne, pravdivo a úplne informovať Spotrebiteľa o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na jeho rozhodnutie o kúpu služby,
 • zabezpečiť Spotrebiteľovi požadovanú službu,
 • žiadať od Spotrebiteľa zaplatenie dohodnutej ceny za službu
 • stornovať službu pri neuhradení c
 1. Spotrebiteľ má právo najmä:
 • poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,
 • ochranu osobných údajov, ktoré v súvislosti s objednaním služieb poskytol Predávajúcemu,
 • dodatočné informácie, ktoré sú pre neho dôležité a sú Predávajúcemu známe,
 • bezodkladné oznámenie prípadných zmien programu, rozsahu služieb a ceny,
 • reklamáciu služieb v súlade s Prílohou 1 týchto PP,
 • písomne oznámiť Predávajúcemu, že na miesto neho využije služby iná osoba,
 • poskytnúť všetky náležitosti potrebné k zabezpečeniu služieb,
 • zaplatiť dohodnutú cenu za služby.
 1. Spotrebiteľ je povinný zabezpečiť u osôb mladších ako 15 rokov sprievod a dohľad dospelého účastníka v priebehu poskytovania služby Predávajúcim (fakultatívne výlety a jazda turistickým vyhliadkovým vláčikom), a tak isto zabezpečiť sprievod a dohľad osôb, ktorých zdravotný stav to vyžaduje.

 

Článok VII.

Zmena dohodnutých služieb

 

 1. Ak je Predávajúci nútený pred začiatkom poskytnutia služby zmeniť podstatnú podmienku zmluvy, navrhne Spotrebiteľovi zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj k zmene ceny za služby, musí sa v návrhu nová cena uviesť. Spotrebiteľ má právo sa rozhodnúť, či so zmenou zmluvy súhlasí alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia storno poplatku. Svoje rozhodnutie musí písomne oznámiť Predávajúcemu v lehote stanovenej Predávajúcim.
 2. Predávajúci má právo zrušiť službu, ktorá je predmetom zmluvného vzťahu uzavretého medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom, ak realizácia služby je pre Predávajúceho nerentabilná. Ak Predávajúci zruší službu, je povinný túto skutočnosť oznámiť Spotrebiteľovi telefonicky na telefónne číslo, ktoré uviedol Spotrebiteľ pri zakúpení služby alebo osobne na mieste ubytovania Spotrebiteľa, ktoré uviedol pri zakúpení služby, bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote do 2 dní pred začiatkom poskytnutia služby.
 3. Ak Predávajúci odstúpi od zmluvy z dôvodu zrušenia poskytnutej služby pred jej samotným začiatkom alebo ak Spotrebiteľ nesúhlasí s navrhovanou zmenou zmluvy má Spotrebiteľ právo žiadať, aby mu Predávajúci na základe novej zmluvy poskytol inú službu najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej zmluve. Platby na základe pôvodnej zmluvy sa považujú za platby podľa novej zmluvy. Ak je cena novej služby nižšia ako už uskutočnené platby, Predávajúci je povinný tento rozdiel bezodkladne Spotrebiteľovi vrátiť.
 4. Predávajúci je oprávnený vykonať operatívne zmeny programu poskytovaných služieb, ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov alebo mimoriadnych okolností, ktoré Predávajúci nemá možnosť ovplyvniť.
 5. Pri službe – jazde turistickým vyhliadkovým vláčikom nie je obmedzenie poskytnutia služby podľa počasia, t.j. jazda turistickým vyhliadkovým vláčikom sa uskutočňuje za každého počasia.

 

Článok VIII.

Ochrana osobných údajov

 

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Predávajúci neposkytuje osobné údaje Spotrebiteľa tretej osobe.
 3. Predávajúci od spotrebiteľa získava nasledovné osobné údaje: priezvisko, telefónne číslo, miesto ubytovania.
 4. Poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia objednávky.
 5. Predávajúci je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostných opatreniach.
 6. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 28 a nasl. Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel.

 

Článok VII.

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto PP a reklamačný poriadok aj bez predchádzajúceho upozornenia Spotrebiteľa. V prípade zmeny PP alebo reklamačného poriadku, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých PP, ktoré boli platné v momente uzavretia zmluvy medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom a tieto sú prístupné na predajnom mieste Predávajúceho.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto PP je reklamačný poriadok.
 3. Zaplatením za službu Spotrebiteľ potvrdzuje, že si prečítal PP ako aj reklamačný poriadok.
 4. Pokiaľ Spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektovalternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 5. Inak neupravené vzťahy v týchto PP  ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
 6. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 01.01.2017

 

Príloha č. 1

Reklamačný poriadok

 1. Tento Reklamačný poriadok upravuje všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Spotrebiteľom (ďalej len „reklamujúci“) a spoločnosťou VIKTÓRIA –CA, s.r.o. (ďalej len „cestovná agentúra“), súvisiace s uplatňovaním reklamácií voči cestovnej agentúre. Reklamujúci môže reklamovať všetky skutočnosti, ktoré súvisia s kvalitou služieb, ktoré cestovná agentúra poskytuje a garantuje v zmluvách a v PP.
 2. Reklamačný poriadok upravuje najmä postupy a lehoty vybavovania reklamácii, náležitosti reklamácie a ďalšie súvisiace právne vzťahy.
 3. Reklamujúci je povinný uplatniť reklamáciu včas bez zbytočného odkladu tak, aby sa vec dala do poriadku, pokiaľ možno hneď na mieste. Uplatnenie reklamácie na mieste poskytovania služieb umožňuje odstránenie nedostatkov okamžite, lebo s odstupom času sa sťažuje dokázateľnosť i objektívnosť posudzovania a tým aj možnosť riadneho vybavenia reklamácie. Reklamáciu služieb podáva reklamujúci výhradne písomne na adresu sídla cestovnej agentúry. Adresa sídla cestovnej agentúry: VIKTÓRIA – CA, s.r.o. Jesenského 74, 943 01 Štúrovo. Reklamáciu služieb je možné podať aj na predajných miestach uvedených v týchto PP.
 4. Reklamujúci je povinný uplatniť práva a nároky vyplývajúce z týchto PP spôsobom podľa tohto reklamačného poriadku bez zbytočného odkladu. Reklamujúci má právo telefonicky alebo písomne sa informovať o priebehu vybavovania reklamácie.
 5. Ak reklamujúci v lehote podľa predchádzajúceho bodu nepodá písomnú reklamáciu zistených nedostatkov cestovnej agentúre, reklamujúcemu právo zo zodpovednosti za chyby cestovnej agentúry zaniká.
 6. Reklamujúci je povinný cestovnej agentúre poskytnúť všetku súčinnosť potrebnú na objasnenie reklamovanej skutočnosti. Pokiaľ odmietne túto súčinnosť poskytnúť, cestovná agentúra nie je povinná vykonať ďalšie preverenie reklamácie a nie je povinná ďalej skúmať oprávnenosť reklamácie.
 7. Pokiaľ nie je možné ihneď, v zložitom prípade najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie, cestovná agentúra je oprávnená v rámci svojej právomoci vykonať ďalšie preverenie reklamácie a odborne ju posúdiť, pričom celkové vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Čas potrebný na opravu, resp. doplnenie náležitosti reklamácie reklamujúcim sa nezapočítava do lehoty potrebnej na rozhodnutie o vybavení reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má reklamujúci rovnaké práva ako pri neodstrániteľnej chybe, t.j. reklamujúci má právo od zmluvy odstúpiť, alebo na finančnú náhradu za nedostatky spôsobené v službách.
 8. Pri uplatnení reklamácie vydá cestovná agentúra reklamujúcemu potvrdenie o prevzatí reklamácie.
 9. Cestovná agentúra o vybavení reklamácie vydá písomný doklad najneskôr do 15 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Písomný doklad vydá cestovná agentúra reklamujúcemu aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie, resp. vyhovie len čiastočne. Cestovná agentúra nenesie zodpovednosť za nedoručenie odoslaného písomného dokladu o vybavení reklamácie na adresu uvedenú reklamujúcim.    

Náležitosti reklamácie

 1. Reklamujúci je povinný:
 2. a) uplatniť reklamáciu písomne bez zbytočného odkladu čo najskôr
 3. b) v reklamácii určito, zrozumiteľne, správne a presne uviesť reklamované skutočnosti, ktoré namieta a svoje tvrdenia aj vierohodným spôsobom preukázať predložením právne relevantných dokladov (dôkazov), ktoré je reklamujúci povinný obstarať na vlastné náklady
 4. c) uviesť návrh spôsobu nápravy, ktorý si voči cestovnej agentúre uplatňuje
 5. d) uviesť svoje identifikačné údaje, presnú poštovú adresu, na ktorú žiada zaslať vybavenie reklamácie, telefónne číslo, mailový kontakt, názov svojho peňažného ústavu s uvedením čísla účtu pre prípad, že mu bude vyplácaná finančná náhrada
 6. e) súpis dokladov priložených k reklamácii a fotokópie predmetných dokladov. Medzi dokladmi musí byť predložený doklad o poskytnutí služby
 7. f) dátum podania reklamácie
 8. g) podpis a odtlačok pečiatky (ak zápis v registri takúto formu vyžaduje) reklamujúceho.
 9. Ak reklamáciu, z ktorej by vyplynuli možné finančné náhrady podáva jedna osoba v mene viacerých, je potrebné, aby sa k reklamácii doložilo splnomocnenie, v ktorom osoby oprávňujú reklamujúceho, aby konal v ich mene.
 10. Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v predchádzajúcich bodoch, cestovná agentúra vyzve reklamujúceho, aby reklamáciu doplnil, resp. opravil v lehote nie dlhšej ako 7 pracovných dní od doručenia výzvy na odstránenie nedostatkov.  
 11. Kým reklamujúci neodstráni nedostatky svojej reklamácie, cestovná agentúra nie je povinná sa jeho reklamáciou zaoberať a skúmať oprávnenosť reklamácie. Ak reklamujúci v lehote určenej cestovnou agentúrou odstráni nedostatky svojej reklamácie, od tohto momentu začínajú plynúť lehoty uvedené vyššie. V prípade ak si reklamujúci nesplní povinnosť (náležitosti reklamácie), cestovná agentúra nie je povinná vykonať ďalšie preverenie reklamácie, nie je povinná ďalej skúmať oprávnenosť reklamácie a reklamáciu zamietne.  

Neoprávnenosť a zamietnutie reklamácie

 1. Neoprávnenou reklamáciou sa v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok  a Reklamačného poriadku rozumie reklamácia reklamujúceho, ktorý v čase udalosti:
 2. a) porušil predpisy cestovnej agentúry alebo zákony SR, alebo cieľového štátu
 3. b) bol pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok
 4. c) nedostatky cestovnou agentúrou poskytovanej služby si zavinil sám
 5. d) ohrozoval ostatných spolucestujúcich
 6. e) nerešpektoval pokyny oprávnenej osoby cestovnej agentúry.
 7. Cestovná agentúra zamietne reklamáciu ak:
 8. a) nebola podaná oprávnenou osobou
 9. b) reklamácia nebola podaná v čase a v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom
 10. c) vo veci bolo začaté súdne, resp. rozhodcovské konanie, alebo vo veci príslušným orgánom už bolo právoplatne rozhodnuté
 11. d) škoda vznikla následkom živelnej pohromy alebo mimoriadnej udalosti, za ktorú cestovná agentúra nenesie zodpovednosť
 12. e) nákup služby nebol preukázaný
 13. f) reklamáciu na službu reklamujúci uplatňuje po uplynutí lehôt stanovených v tomto Reklamačnom poriadku.
 14. Neoprávnenosť a zamietnutie reklamácie oznámi cestovná agentúra reklamujúcemu písomne na adresu uvedenú v jeho písomnej reklamácii. V prípade nesúhlasu reklamujúceho s vybavením reklamácie má reklamujúci právo uplatniť svoje požiadavky v písomnom rozhodcovskom konaní podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov.

Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Právne vzťahy medzi cestovnou agentúrou a reklamujúcim, výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa riadia príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
 2. Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami pri vybavovaní a uplatňovaní reklamácie, budú riešené v prvom rade mimosúdnou cestou. Ak napriek tomu nedôjde k dohode, spor, ktorý vznikne bude riešený v písomnom rozhodcovskom konaní podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov pred Rozhodcovským súdom.
 3. Reklamačný poriadok je súčasťou Prevázkových podmienok ako Príloha č.1, účinnosť nadobúda dňom účinnosti PP a cestovná agentúra si vyhradzuje právo meniť, upravovať a dopĺňať Reklamačný poriadok.